Připravili jsme tři publikace pro tři okruhy čtenářů -  pro studenty designu a začinající designéry, pro jejich klienty a pro pedagogy a teoretiky.  Tyto publikace budou vydány na začátku roku 2014. Publikace budou k dispozici jak v tištěné podobě, tak v podobě elektronické. Jejich PDF verzi si můžete po jejich vydání stáhnout na našich stránkách, viz. níže.

Neviditelná strana designu

Příručka je určená studentům designu a designérům na začátku své profesní dráhy. Zahrnuje soubor základních postupů pro jednání s klientem, organizaci práce, rozpočtování a vedení zakázky od sestavení zadání až po uzavření projektu a jeho expedici klientovi. Cílem této publikace je poskytnout oporu začínajícím autorům při tvůrčím procesu a pomoci koordinovat řadu rolí, které práce designéra zahrnuje, stejně jako zmapování případných úskalí a rizik, které mohou jeho práci doprovázet. 

 

Publikaci si můžete stáhnout zde

 

PROČ DESIGN?

Informační publikace je určena všem potenciálním zadavatelům zakázek, kteří vstupují do jednání s grafickým designérem. Jejím účelem je stručně, názorně a přehledně seznámit představitele podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy s významem profesionálně navrženého designu a s nutností koncepční spolupráce s designérem. Cílem je podpořit dialog a vzájemný respekt mezi oběma stranami.

 

Publikaci si můžete stáhnout zde

 

Krása významu

Kolektivní monografie je vydávána u příležitosti mezinárodní konference Krása významu a obsahuje příspěvky všech přednášejících. Dvoudenní konference se koná 22. a 23. listopadu 2012 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Posláním této události je analyzovat sociokulturní a sociální vztahy, do kterých absolventi uměleckoprůmyslových škol vstupují, a prezentovat příklady dobré praxe. Monografie stejně jako konference je členěna do čtyř tematických okruhů: Vizuální komunikace – proměny vnímání světa, Hodnota a hodnocení uměleckého díla a designu, Problémy vzdělávání v oblasti umění, designu a vizuální komunikace a Příklady dobré praxe. Vedle textů z okruhu filosofie a teorie umění a designu zde mají své místo také pojmy jako „outreach“ aktivity univerzit, „společenská odpovědnost univerzit“ nebo „design management“.

 

Monografii si můžete stáhnout zde